Nyheter

Nyheter och information från styrelsen

Handlingar för JT2 årsstämma 2010

Skrivet av admin on februari 28, 2010

Kallelse till årsstämman 2010-03-17 delades ut i pappersform till samtliga fastigheter 2010-02-26.

JT2-stadgarnas krav (§15) för att kallelsen ska vara giltig är att styrelsen senast 14 dagar i förväg (dvs i detta fall 3 mars) i skriftlig kallelse anger

  • Tid och plats för stämman
  • Vilka ärenden som ska förekomma på stämman
  • Uppgift om den plats där debiteringslängd, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, samt utgifts- och intäktsstat ska finnas tillgängliga från samma datum.

Till dem som önskat få dokument via Internet delades endast kallelsedokumentet ut i pappersform. De övriga dokumenten fanns tillgängliga på JT2s hemsida från 27 februari, och notis om detta sändes ut till fastighetsägare på e-postlistorna samma dag.

Utöver kallelsen delades bifogade dokument ut i pappersform 2010-03-27 till de delägarfastigheter som inte finns på JT2s e-postlistor för distribution via internet.

Förslaget till debiteringslängd finns inte med i vare sig pappersdistributionen eller via internet. Det kan däremot på begäran beses hos styrelseledamöterna och kommer också att finnas tillgängligt på stämman.

Skriv gärna ut materialet och ta med till stämman.