Om JT2

Beskrivning av vad slags organisation JT2 samfällighetsförening är

En text som beskriver vad slags organisation JT2 samfällighetsförening är. Funktionen för stämma, styrelse, revisorer, valberedning och andra valda personer beskrivs också i korthet, ägandet likaså.

pdf Om JT2 Samfällighetsförening

Förklarande myndighetsinformation för samfälligheter kan också läsas hos Lantmäteriet och Skatteverket

Nedanstående länkar visar några grunddokument som kan vara av värde att känna till, bland annat vid försäljning av fastighet.

pdf Anläggningsbeslutet för JT2
Protokoll från lantmäteriförrättningen som fastställde gemensamhetsanläggningen 1971. Även JT2s konstituerande stämma med val av styrelse är protokollförd i detta dokument.

pdf Köpekontrakt
Ett exempel på ursprungligt köpekontrakt för blivande bostadsfastighet och del i kommunikationstomt (gemensamhetsanläggning) när JT2-området byggdes. Observera innehållet i §14, där det framgår att om man säljer fastigheten åligger det säljaren att "tillförbinda blivande ägare att övertaga [den ursprungliga] köparens rättigheter och skyldigheter enligt detta kontrakt". I klartext: köparen måste vara med i JT2 Samfällighetsförening.
Det framgår också av de officiella myndighetsskrifterna (se ovan) att köparen, som delägare i samfälligheten, automatiskt måste vara medlem i samfällighetsföreningen.

pdf Officiell fastighetskarta över JT2-området
Samfälligheten omfattar Hammarby-Smedby 1:106 och 2:223.

pdf Avstyckningskarta
Exempel på avstyckningskarta som visar individuella bostadsfastigheter.

gif icon Beskuren färglagd karta över JT2-området
Samfälligheten omfattar Hammarby-Smedby 1:106 och 2:223.

pdf Stadgar för JT2 samfällighetsförening
Stadgarna antogs av JT2 årsstämma 2004-03-18 och godkändes av Lantmäterimyndigheten
2005-01-24.